صاحبخانه ها

برنامه کمک اجاره اضطراری

اطلاعیه مهم - برنامه بسته شد

لطفا توجه داشته باشید که این برنامه بودجه خود را تمام کرده و در ماه ژوئن برای همیشه تعطیل شده است. هیچ درخواست یا گواهینامه‌ای در آینده پذیرفته نخواهد شد.

اگرچه برنامه ERAP بسته شده است، اما منابع مختلف جامعه دیگری وجود دارد که ممکن است در این زمان به خانواده شما کمک کند. لطفا به منابع ذکر شده در مراجعه کنید www.findhelpidaho.org.

منابع